Punkt Przedszkolny przy PSP w Mierzynie

                              ul. Welecka 30 72-006 Mierzynie

                             tel. 571-425-646

Kompetencje dziecka 3 i 4 – letniego

 

Obszar: edukacja społeczno – moralna

• Używa zwrotów grzecznościowych,

• Pomaga w porządkowaniu zabawek,

• Określa jednoznaczne postawy: dobry, zły,

• Podaje informacje o sobie: imię i nazwisko; określa swoje cechy fizyczne: płeć, wiek; określa swoje

ulubione zabawy,

• Podaje informacje na temat swojej rodziny: jak mają na imię rodzice; nazywanie członków rodziny:

mama, tata, brat, siostra…,

• Rozpoznaje i określa swoje stany emocjonalne: wskazywanie odpowiednich obrazków

przedstawiających różne emocje, próby nazywania emocji i określania ich przyczyn,

• Zna imiona i nazwiska dzieci z grupy,

• Pełni role społeczne (członków rodziny) np. w toku zabaw tematycznych,

• Przestrzega ustalonych zasad w grupie, podejmuje próby wspólnych zabaw, porządkuje salę po

skończonej zabawie,

• Komunikuje swoje potrzeby, odpowiada na pytania,

• Określa miejsce zamieszkania.

 

Obszar: edukacja zdrowotna

• Posługuje się umiarkowanym głosem,

• Samodzielnie korzysta z toalety,

• Kulturalnie spożywa posiłki,

• Nazywa części ciała,

• Dba o higienę (np. poprzez mycie zębów, rąk),

• Samodzielnie ubiera się i rozbiera.

 

Obszar: edukacja ruchowa

• Odpowiednio reaguje na sygnały,

• Naśladuje chód zwierząt,

• Naśladuje ruchy wykonywane przez nauczyciela,

• Uczestniczy w zabawach ruchowych,

• Wchodzi i schodzi po schodach.

 

Obszar: edukacja przyrodnicza

• Rozpoznaje i różnicuje odgłosy zwierząt, pojazdów, naśladuje je,

• Określa zjawiska charakterystyczne dla danej pory roku

, • Rozpoznaje odgłosy przyrody i nazywa je,

• Rozpoznaje owady: motyl, mucha, biedronka…,

• Nazywa rośliny ozdobne: róża, słonecznik….,

• Nazywa części ciała: głowa, ręce, nogi, uszy, oczy, nos, włosy…,

• Rozpoznaje i nazywa wybrane warzywa, owoce,

• Obserwuje zmiany zachodzące w przyrodzie.

 

Obszar: edukacja w zakresie mowy i myślenia.

• Rozpoznaje dotykiem, smakiem, węchem różne przedmioty,

• Swobodnie prowadzi rozmowę z nauczycielką na bliski sobie temat, wyraża swoje potrzeby, myśli,

przeżycia,

• Wypowiada się prostymi zdaniami,

• Opowiada obrazek,

• Znajduje na ilustracjach określone przedmioty,

• Recytuje poznany wierszyk, powtarza krótkie rymowanki,

• Słucha opowiadania, wiersza i odpowiada na pytania związane z tekstem,

• Rozwiązuje proste zagadki,

• Ustala kolejność występowania zdarzeń (teraz, wcześniej, później),

• Wskazuje ilustracje odpowiadające tekstowi,

• Rysuje na dowolny temat.

 

Obszar: edukacja w zakresie przygotowania do pisania i czytania

• Porównuje dwie takie same zabawki, wyszukuje dwa takie same obrazki lub przedmioty

• Dobiera obrazki w pary,

• Wskazuje istotne różnice między obrazkami,

• Składa obrazek według wzoru,

• Rozpoznaje i naśladuje zwierzęta gospodarskie,

• Poprawnie trzyma pędzel i kredkę.

 

Obszar: edukacja matematyczna

• Używa określeń: przód – tył, góra – dół, bok,

• Rozumie określenia: na – pod, wysoko – nisko, za, obok…,

• Stosuje określenia: duży, mały, gruby, cienki, krótki, długi, wysoki, niski,

• Klasyfikuje zabawki ze względu na kolor i wielkość,

• Porównuje liczebność zbiorów i stosuje określenia: dużo, mało, tyle samo…,

• Posługuje się liczebnikami: jeden, dwa, liczy palce, przedmioty,

• Ocenia pojemność: mało, dużo,

• Określa czas: długo, krótko.

 

Obszar: edukacja kulturowo – estetyczna

• Dostrzega różnice między zabawkami,

• Określa dźwięk: cicho – głośno,

• Różnicuje wrażenia dotykowe: ciepły – zimny,

• Stosuje określenia: porządek, bałagan,

• Wykonuje proste prace plastyczne,

• Poznaje czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywa narzędzia pracy

 

Obszar: edukacja muzyczna

• Odróżnia głosy: męski, żeński,

• Rozróżnia dźwięki: motor, samochód,

• Rozróżnia dźwięki instrumentów muzycznych: pianino, bębenek,

• Powtarza za głosem nauczycielki jedno – dwu, trzyzgłoskowe słowa,

• Śpiewa prostą piosenkę,

• Uczestniczy w zabawach rytmicznych, rytmicznie porusza się przy muzyce.

 

Obszar: edukacja techniczna

• Nazywa urządzenia elektryczne: odkurzacz, robot kuchenny, pralka, żelazko…

• Buduje z klocków drewnianych, łączy, klocki plastikowe.

 

 

Kompetencje dziecka 5, 6 – letniego

 

Obszar: edukacja społeczno – moralna

• Podejmuje prace domowe,

• Rozumie potrzeby innych ludzi, wyraża i nazywa różne emocje podczas zabaw, określa sytuacje

wywołujące różne emocje,

• Radzi sobie z emocjami poprzez udział w zabawach, rozmowach,

• Podaje swój adres zamieszkania,

• Określa własne cechy fizyczne (wzrost, kolor włosów),

• Rysuje siebie,

• Samodzielnie wykonuje czynności samoobsługowe (min. wiąże buty), Wie, gdzie pracują jego

rodzice, jakie zawody wykonują, czym się zajmują; opisuje ich wygląd; określa czynności domowe

wykonywane przez poszczególnych członków rodziny; dzieli się wiadomościami na temat życia w

rodzinie (np. sposób spędzania wolnego czasu), zna zawody ludzi z najbliższego otoczenia

• Przestrzega zasad panujących w grupie,

• Włącza się w życie grupy, współdziała podczas zabaw,

• Dostrzega potrzeby innych dzieci, szanuje je, pomaga w sytuacjach powodujących smutek,

• Właściwie odnosi się do dzieci niepełnosprawnych - pomaga, akceptuje,

• Uczestniczy we wspólnych zabawach, wspólnie wykonuje prace plastyczne, zadania,

• Dba o wspólne zabawki, sprzęty, porządkuje po sobie miejsce pracy, dba o porządek w

indywidualnej półce,

• Rozpoznaje godło i barwy narodowe, nazywa największe rzeki w Polsce, morze, góry,

• Nazywa swoją miejscowość, podaje adres zamieszkania, adres przedszkola, zna tradycje regionu,

• Nazywa ludzi różnych ras, określa miejsca ich zamieszkania, szanuje odrębności narodowe,

etniczne, językowe.

 

Obszar: edukacja zdrowotna

• Przestrzega zasad bezpieczeństwa,

• Zna konsekwencje niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów - wie, jakie

sytuacje zagrażają bezpieczeństwu (np. nieoddalanie się od opiekunów, bawienie się w miejscach

niedozwolonych, wpuszczania obcych do domu, jedzenia nieznanych roślin, zbliżania się do

nieznanych zwierząt...),

• Dba o swoje zdrowie, np. poprzez spożywanie zdrowej żywności, ubieranie się odpowiednio do

pory roku,

• Dba o czystość osobistą (mycie zęby po posiłkach, codzienne mycie całego ciała, samodzielne

korzystanie z toalety, mycie rąk po skorzystaniu z toalety...),

• Kulturalnie spożywa posiłki,

• Samodzielnie ubiera się i rozbiera.

 

Obszar: edukacja ruchowa

• Nazywa części ciała, wskazuje po której stronie ciała znajduje się serce, nazywa wybrane organy

wewnętrzne,

• Uczestniczy w zabawach ruchowych,

• Prawidłowo wykonuje ćwiczenia gimnastyczne,

• Potrafi stać na jednej nodze,

• Czworakuje w przód, w tył,

• Rzuca do celu,

• Przeskakuje przez narysowane linie, szarfy

 

Obszar: edukacja przyrodnicza

• Rozumie pojęcie ochrony przyrody,

• Zna nazwy pór roku,

• Zna nazwy kwiatów spotykanych w otoczeniu,

• Określa zjawiska charakterystyczne dla pór roku,

• Rozpoznaje owady: motyl, mucha, biedronka…,

• Rozpoznaje owoce, warzywa,

• Nazywa drzewa w najbliższym otoczeniu,

• Potrafi dostosować ubiór do pory roku,

• Zna nazwy ptaków,

• Zna nazwy zwierząt.

 

Obszar: edukacja w zakresie mowy i myślenia. Komunikowanie się.

• Rozumie treści wyrażane przez niewerbalne środki wyrazu,

• Interpretuje treści przekazywane przez sygnały wzrokowe i słuchowe,

• Opowiada obrazek w sposób szczegółowy,

• Potrafi dbać o książkę,

• Posiada bogaty słownik bierny i czynny,

• Wypowiada się pełnymi zdaniami,

• Opowiada historyjki obrazkowe, określa kolejność występowania zdarzeń, łączy czynności z ich

skutkami,

• Układa historyjki obrazkowe,

• Prowadzi rozmowy z użyciem poprawnych form gramatycznych,

• Dokonuje złożonych operacji myślowych: porównuje, wyodrębnia, klasyfikuje, dokonuje analizy i

syntezy...,

• Tworzy ciągi słów na zasadzie skojarzeń (wiosna - ptaki - bocian - żaba...),

• Dba o kulturę słowa,

• Dokonuje autoprezentacji,

• Rozwiązuje zagadki, powtarza z pamięci wiersze, rymowanki i piosenki,

• Opowiada własnymi słowami przeczytaną bajkę,

• Rozwija myślenie twórcze, rysuje z wyobraźni,

• Rozpoznaje przedmioty, rośliny, zwierzęta za pomocą zmysłów.

 

Obszar: edukacja w zakresie przygotowania do pisania i czytania

• Składa obrazek z części,

• Dobiera obrazki w pary,

• Tworzy rymy,

• Dobiera w pary słyszane wyrazy: półka - bułka, paczka - kaczka, teczka - beczka, rak – mak…,

• Klasyfikuje przedmioty i figury geometryczne,

• Rozpoznaje różne odgłosy,

• Wznosi budowle z różnych materiałów, wykonuje prace plastyczne różnymi technikami,

• Sprawnie posługuje się nożyczkami, różnymi rodzajami kredek, ołówków, mazaków...

• Lepi z plasteliny, wycina, wydziera, zgniata i zagina papier,

• Dzieli proste wyrazy na sylaby,

• Dobiera obrazki, których nazwy zaczynają się na tę samą głoskę,

 

Obszar: edukacja matematyczna

• Nazywa i wskazuje części ciała występujących podwójnie, parami,

• Różnicuje prawą i lewą stronę ciała,

• Posługuje się określeniami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni (z przodu, z boku, z

lewej, z prawej, na, pod, przed, za, blisko, daleko, między...)

• Zna nazwy figur geometrycznych,

• Określa wielkość, długość, szerokość przedmiotów; porównuje wysokość dzieci względem siebie

(wyższy od, niższy od), porównuje długości przedmiotów (dłuższy, krótszy),

• Klasyfikuje przedmioty według podanych przez nauczycielkę cech jakościowych,

• Porównuje liczebność zbiorów (np. poprzez ich liczenie),

• Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi,

• Określa czas trwania czynności,

• Nazywa kolejno pory roku, dni tygodnia, miesiące; określa aktualną porę roku, miesiąca, dnia

tygodnia,

• Stosuje określenia: wczoraj, jutro,

• Nazywa pory dnia: rano, popołudnie, wieczór, noc.

 

Obszar: edukacja kulturowo – estetyczna

• Wykonuje samodzielnie rysunki,

• Swobodnie posługuje się narzędziem malarskim: kredki, farby...,

• Posługuje się różnymi technikami plastycznymi. Obszar: edukacja muzyczna

• Rozwiązuje zagadki muzyczne,

• Potrafi grać na instrumentach muzycznych: trójkąt, kołatka, bębenek, tamburyno, grzechotka,

• Śpiewa piosenki poznane w przedszkolu,

• Tańczy prosty taniec poznany w przedszkolu,

• Uczestniczy w zabawach ruchowych, reaguje na zmiany tempa i dynamiki utworu, improwizuje

piosenkę ruchem.

 

Obszar: edukacja techniczna

• Nazywa zawody ludzi z najbliższego otoczenia,

• Zna nazwy i działanie urządzeń elektrycznych wykorzystywanych w gospodarstwie domowym,

• Wie do czego służą środki łączności: telefon, poczta, radio, telewizja, Internet,

• Zna przydatność i działanie komputera. Obszar: edukacja komunikacyjna

• Zna podstawowe zasady poruszania się po drogach,

• Rozumie znaczenie sygnalizatora świetlnego,

• Rozpoznaje miejsca przeznaczone dla pieszych,

• Zna środki transportu lądowego, powietrznego i wodnego,

• Rozumie przyczyny i skutki negatywnego wpływu rozwoju motoryzacji na bezpieczeństwo

człowieka.

 

Kompetencje opracowano na podstawie „ABC…Program wychowania przedszkolnego XXI wieku”

Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci.

Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba – Żabińska. Mac edukacja.

 

ADRES PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO:

Punkt Przedszkolny

przy PSP w Mierzynie

ul. Welecka 30

72-006 Mierzyn

tel. 571-425-646

 

ADRES SZKOŁY:

 

Publiczna Szkoła Podstawowa            

im. Przyjaciół Dzieci

ul. Kolorowa 27

72-006 Mierzyn

tel. 91-483-13-40

      91-444-06-70

      91-444-06-69

      605-921-536

ADMINISTRATOR STRONY:

ebatka@gazeta.pl

monitoring pozycji