Punkt Przedszkolny przy PSP w Mierzynie

                              ul. Welecka 30 72-006 Mierzynie

                             tel. 510-116-272

 

Więcej wiadomości:

http://www.gminadobra24.pl/news.php?extend.6546.2&fbclid=IwAR3HK_IaE9DNTocyjOIuqIb2Br_2ZZcexBh25YbXaNi1x6C-hQxtPiCgOH8

 

UWAGA!!!

 

Do wniosku o przyjęcie dziecka do placówki wychowania przedszkolnego należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych w art. 131 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe:

1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (Oświadczenie Nr 2);

2)orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.);

3) prawomocny wyrok sadu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (Oświadczenie nr 3);

4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.).

Ponadto do wniosku o przyjęcie dziecka do placówki wychowania przedszkolnego dołącza się również dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów dodatkowych określonych w uchwale Nr XI/144/2019 Rady Gminy Dobra z dnia 19 grudnia 2019 r. sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Dobra:

1) oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata (Oświadczenie Nr 4);

2) zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu/zaświadczenie wystawione przez stronę umowy cywilnoprawnej, na rzecz którego rodzic (opiekun prawny) realizuje przedmiot umowy (Zaświadczenie Nr 1);

3) oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej/oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej (Oświadczenie Nr 5);

4) zaświadczenie z uczelni lub szkoły potwierdzające naukę w trybie dziennym (Zaświadczenie Nr 2);

5) zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o objęciu rodziny kandydata pomocą socjalną;

6) oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o zamieszkiwaniu w gminie Dobra (Oświadczenie Nr 1);

7) oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo kandydata w tej samej publicznej innej formie wychowania przedszkolnego lub w tym samym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub nauki w szkole podstawowej, przy której funkcjonuje dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego lub zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwoje lub więcej dzieci (Oświadczenie Nr 7);

8)oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o zamieszkiwaniu na terenie gminy Dobra i rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych do właściwego terytorialnie dla gminy Dobra urzędu skarbowego, jako mieszkańcy gminy Dobra (Oświadczenie Nr 6);

9) oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o odbyciu obowiązkowych szczepień lub ich długotrwałym odroczeniu (Oświadczenie Nr 8).

Proszę również pamiętać, iż w przypadku dołączenia Oświadczenia Nr 6 dodatkowo należy załączyć:

a) kopię pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego pieczęcią urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub

b) potwierdzenie złożenia zeznania z pieczęcią urzędu skarbowego, lub

c) Urzędowe Poświadczenie Odbioru wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego, lub

d) inny dokument potwierdzający odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędu skarbowego.

 

WÓJT

Teresa Dera

 

 

 

ADRES PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO:

Punkt Przedszkolny

przy PSP w Mierzynie

ul. Welecka 30

72-006 Mierzyn

tel. 510-116-272

 

ADRES SZKOŁY:

 

Publiczna Szkoła Podstawowa            

im. Przyjaciół Dzieci

ul. Kolorowa 27

72-006 Mierzyn

tel. 91-483-13-40

      91-444-06-70

      91-444-06-69

      605-921-536

ADMINISTRATOR STRONY:

ebatka@gazeta.pl

monitoring pozycji