Punkt Przedszkolny przy PSP w Mierzynie

                              ul. Welecka 30 72-006 Mierzynie

                             tel. 571-425-646

                                                                                 Regulamin Punktu Przedszkolnego w Mierzynie

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

1. Regulamin jest wewnętrznym aktem prawnym regulującym zasady i organizację pracy Punktu Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie.

2. Siedziba Punktu Przedszkolnego znajduje się w Mierzynie ul. Welecka 30.

3. Organem prowadzącym jest Urząd Gminy w Dobrej.

4. Nadzór pedagogiczny sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

5. Punktem Przedszkolnym kieruje Dyrektor PSP w Mierzynie.

 

§ 2

Punkt Przedszkolny działa na podstawie:

a) art.14a ust.7 - ustawy o systemie oświaty z 07.09.1991r. z późniejszymi zmianami,

b)uchwały Rady Gminy Dobra nr XXX/418/2014 z dnia 27 lutego 2014r.

c) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu działania (Dz. U. poz. 1657 i 2446)

    d) niniejszego Regulaminu.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

 

§ 3

 1. Celem Punktu Przedszkolnego jest:
 1. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji.
 2. Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre a co złe.
 3. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie
  w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek.
 4. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi.
 5. Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci
  o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.
 6. Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych.
 7. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.
 8. Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.
 9. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej
  i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.
 10. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
 11. Umożliwienie dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej
  i religijnej.
 12. Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, jeżeli takie zostaną zakwalifikowane do przedszkola.

 

 1. Do zadań  Przedszkola należy:
 1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez fachową organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w czterech obszarach rozwojowych dziecka: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym.
 2. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom  integracji sensorycznej i umiejętności korzystania  z rozwijających się procesów poznawczych.
 3. Zapewnienie prawidłowej organizacji  warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwiają im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.
 4. Organizowanie zajęć, zabaw i odpoczynku z wykorzystaniem treści adekwatnych do poziomu rozwoju dzieci, ich możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnego, naturalnego tempa rozwoju, wspierających indywidualność lub oryginalność dziecka, wzmacniających  poczucie wartości oraz potrzebę uczestnictwa w grupie.
 5. Organizowanie zajęć rozwijających nawyki i zachowania prowadzące do samodzielności, dbania
  o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo.
 6. Organizowanie zajęć z wykorzystaniem treści adekwatnych do intelektualnych możliwości
  i oczekiwań rozwojowych dzieci, prowadzących do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz zdrowia psychicznego.
 7. Organizowanie zajęć budujących wrażliwość,  w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, otoczenia, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, sztuk plastycznych.
 8. Organizowanie zajęć pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, rozwijających wrażliwość i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju dziecka.
 9. Organizowanie zajęć umożliwiających samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.
 10. Organizowanie zajęć prowadzących do poznania norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby w otoczeniu dziecka oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.
 11. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe, wynikające się z nagłego pojawienia się w otoczeniu dziecka sytuacji lub zagrożeń,  w tym zagrożeń cywilizacyjnych, takich jak patologiczne zjawiska społeczne, psychologiczna ingerencja mediów w rozwój dziecka, nieodpowiedzialne korzystanie z technologii, ubezwłasnowolnienie reklamą, moda, katastrofy, zdarzenia traumatyczne.
 12. Systematyczne wspieranie i rozwijanie mechanizmów uczenia się prowadzące do osiągnięcia przez dziecko poziomu rozwoju umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.
 13. Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami- umożliwiających dziecku poznawanie kultury
  i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego.
 1. Cele i zadania Punktu Przedszkolnego realizowane są podczas zajęć grupowych i indywidualnej pracy
  z dzieckiem poprzez:
 1. Właściwą organizację procesu nauczania z dostosowaniem pomocy dydaktycznych, treści, metod i form pracy do możliwości psychofizycznych dzieci.
 2. Umożliwianie korzystania z opieki psychologiczno- pedagogicznej.
 3. Organizowanie nauki religii zgodnie z odrębnymi przepisami.
 4. Organizację zajęć indywidualnych lub w zespołach dla dzieci wymagających pracy  wyrównawczej oraz wspieranie dzieci uzdolnionych.
 5. Stały kontakt z rodzicami, prowadzenie zajęć otwartych, warsztatów, prelekcji, konsultacji.
 6. Prowadzenie przez nauczycieli działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dzieci.

 

 1. Sposób realizacji zadań Punktu Przedszkolnego uwzględnia również:
 1. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka.
 2. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowania go do nauki w szkole.
 3. Rodzaje i stopnie niepełnosprawności w przypadku dzieci niepełnosprawnych.

 

 

ROZDZIAŁ III

ORGANY PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

 

§ 4

Organami Punktu są:

a) Organ prowadzący – Urząd Gminy Dobra Szczecińska

b) Nadzór pedagogiczny – Zachodniopomorski Kurator Oświaty

 

 

ROZDZIAŁ IV

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

 

§ 5

 1. W Punkcie Przedszkolnym zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników obsługowych.
 2. Nauczycieli oraz pracowników zatrudnia i zwalnia z zachowaniem odrębnych przepisów Dyrektor szkoły.
 3. Pracownicy pedagogiczni oraz pozostali pracownicy Punktu Przedszkolnego są zatrudniani według potrzeb na podstawie zatwierdzonego na dany rok szkolny arkusza organizacyjnego.
 4. Szczegółowe zadania pracowników pedagogicznych oraz obsługowych określa Dyrektor szkoły w zakresach czynności.                        

§ 6

 1. Do zadań nauczycieli związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez Punkt Przedszkolny należy w szczególności:
 1. sprawowanie bezpośredniej opieki nad powierzonymi dziećmi w czasie pobytu w Przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza jego terenem;
 2. systematyczne kontrolowanie miejsc, w których prowadzone są zajęcia;
 3. powiadamianie o uszkodzonych salach lub sprzętach Dyrektora szkoły lub nauczyciela wskazanego przez Dyrektora;
 4. kontrola obecności dzieci na zajęciach;
 5. bezzwłoczne powiadomienie Dyrektora szkoły i rodziców o wypadku dziecka;
 6. organizowanie wycieczek i spacerów zgodnie z obowiązującym w Przedszkolu  Regulaminem wycieczek i spacerów.
 1. Nauczycieli w wykonywaniu zadań wspomagają pracownicy obsługowi Punktu Przedszkolnego.

 

                                                   § 7
Zakres zadań nauczycieli związanych ze współdziałaniem z rodzicami  w sprawach wychowania
i nauczania dzieci obejmuje:

 1. uzgodnienie celów oraz sposobów współpracy nauczycieli i rodziców;
 2. rozpoznanie i ustalenie potrzeb rozwojowych dziecka;
 3. zapewnienie indywidualnej opieki każdemu wychowankowi poprzez dostosowanie metod
  i sposobów oddziaływań odpowiednio do jego wieku, możliwości rozwojowych oraz potrzeb środowiska;
 4. ustalenie w porozumieniu z rodzicami określonych form oddziaływań wychowawczych;
 5. udzielanie rodzicom pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 6. zapoznawanie rodziców z zadaniami wynikającymi z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale;
 7. przekazywanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju w formie zaproponowanej przez rodzica;
 8. opracowanie harmonogramu całorocznych spotkań z rodzicami;
 9. angażowanie rodziców w działalność Przedszkola.

 

§ 8

Zakres zadań nauczycieli związanych z planowaniem i prowadzeniem pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialnością za jej jakość obejmuje:

 1. opracowywanie planów pracy dla oddziału z uwzględnieniem planu pracy Punktu Przedszkolnego oraz programu wychowania przedszkolnego realizowanego w oddziale;
 2. uczestnictwo w ewaluacji wewnętrznej podejmowanej w Punkcie Przedszkolnym;
 3. wybór programu wychowania przedszkolnego;
 4. prowadzenie dokumentacji pedagogicznej oddziału oraz innej dokumentacji zleconej przez Dyrektora szkoły zgodnie z przepisami prawa;
 5. przeprowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole  w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej oraz sporządzenie pisemnej informacji dla rodziców;
 6. wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności, zainteresowań oraz niwelowanie deficytów rozwojowych dziecka;
 7. kierowanie działalnością dziecka poprzez organizowanie środowiska wychowującego i tworzenie sytuacji edukacyjnych;
 8. stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;
 9. zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez Punkt Przedszkolny, nie pozostawiania dzieci bez opieki osoby dorosłej - w razie konieczności prosi o pomoc pracownika obsługi; 
 10. systematyczne doskonalenie swoich kompetencji zawodowych oraz podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych do zajmowania stanowiska nauczyciela w Punkcie Przedszkolnym, które określają odrębne przepisy;
 11. dbałość o estetykę pomieszczeń;
 12. czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja postanowień i uchwał;
 13. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym;
 14. nauczyciel  ma możliwość realizowania zajęć w ramach projektów i programów finansowanych
  z udziałem środków europejskich w ramach nawiązanego stosunku pracy.

§ 9

Zakres zadań nauczycieli związanych z prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji obejmuje:

 1. rozpoznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci;
 2. prowadzenie bieżącej diagnostyki;
 3. wspieranie rozwoju dziecka poprzez organizowanie pracy indywidualnej z dzieckiem potrzebującym pomocy, ustalenia kierunków pracy z dzieckiem;
 4. dokumentowanie prowadzonych czynności  zgodnie ze sposobem określonym przez Radę Pedagogiczną (arkusze obserwacji).

 

§ 10

Zakres zadań nauczycieli związanych ze współpracą ze specjalistami świadczącymi pomoc  psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną obejmuje w szczególności:

 1. organizowanie spotkań dla rodziców ze specjalistami  (psycholog, lekarz, pedagog);
 2. udział w omówieniu pracy z logopedą i innych.

 

§ 11

 1. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora szkoły, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.
 2. Nauczyciel zobowiązany jest wykonywać inne czynności zlecone przez Dyrektora szkoły wynikające z działalności Przedszkola, w tym brać udział i pracować w zespołach nauczycieli.
 3. Nauczyciel prowadzi zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego, jeżeli zachodzi ich konieczność, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 12

 1. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową
  o pracę.
 2. Pracownik jest obowiązany w szczególności:
 1. przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy;
 2. przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,
 3. przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych;
 4. dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie;
 5. przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach;
 6. przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.
 1. Pracownicy niebędący nauczycielami mają również obowiązek dbania o bezpieczeństwo dzieci na terenie Przedszkola.
 2. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników niebędących nauczycielami ustala Dyrektor szkoły.

 

 

ROZDZIAŁ V

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI

 

§ 13

 1. Podstawowym prawem dziecka uczęszczającego do Punktu Przedszkolnego jest w szczególności do:
 1. życzliwego i podmiotowego traktowania;
 2. zabawy i działania w bezpiecznych warunkach;
 3. przebywania w spokojnej, pogodnej atmosferze z wykluczeniem pośpiechu;
 4. spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;
 5. wypoczynku, jeśli jest zmęczone;
 6. zabawy i wyboru towarzyszy zabawy;
 7. badania i eksperymentowania;
 8. doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa);
 9. rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań, możliwości i potrzeb;
 10. aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi;
 11. wyboru zadań i sposobu ich rozwiązania;
 12. nagradzania wysiłku;
 13. formułowania własnych ocen, zadawania trudnych pytań, (na które powinno uzyskać rzeczową zgodną z prawdą odpowiedź);
 14. ciągłej opieki ze strony nauczyciela;
 15. współpracy nauczyciel – dziecko opartej na poszanowaniu godności osobistej dziecka;
 16. ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;
 17. nauki regulowania własnych potrzeb;
 18. ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;
 19. spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego;
 20. możliwości  spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, tzw. edukacji domowej, zgodnie z przepisami ustawy.
 1. Do obowiązków dziecka należy:
 1. przestrzeganie ustalonych reguł współżycia w grupie;
 2. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i zdrowia;
 3. przestrzegania higieny osobistej;
 4. poszanowanie godności  rówieśników i dorosłych;
 5. pełnienie dyżurów;
 6. wykonywanie czynności samoobsługowych i porządkowych w miarę swoich możliwości.
 1. W przypadku naruszenia praw dziecka przez Przedszkole rodzic ma prawo wniesienia skargi do wychowawcy oddziału lub Dyrektora szkoły.

 

ROZDZIAŁ VI

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

 

§ 14

1. Rodzice mają prawo do:

a) uzyskiwania rzetelnej informacji dotyczącej ich dziecka,

b) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli oraz specjalistów w rozpoznawaniu

przyczyn trudności wychowawczych oraz doboru metod udzielenia dziecku pomocy,

c) uzyskania wsparcia od nauczycieli i współpracujących z nim specjalistów,

d) wyrażania i przekazywania nauczycielowi informacji i wniosków dotyczących pracy Punktu

Przedszkolnego.

2. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy :

a) przyprowadzanie dziecka od godziny 7:00 i odbieranie dziecka do godz. 17:00  z Punktu

Przedszkolnego; w związku z obowiązującymi zajęciami programowymi, rodzice powinni przyprowadzić dziecko najpóźniej do godziny 8:00 i pozostawić w punkcie przedszkolnym do godz.13:00. W tych godzinach rodzice/ prawni opiekunowie lub osoby upoważnione do odbioru dziecka nie powinni zakłócać toku prowadzonych zajęć np. spóźnienia, odbiór dzieci, odwiedziny itp.

b) jeśli dziecko z Punktu Przedszkolnego odbiera osoba nie będąca rodzicem lub prawnym opiekunem, rodzic zobowiązany jest do wcześniejszego przedłożenia upoważnienia dla tej osoby do odbioru dziecka za okazaniem dowodu tożsamości osoby upoważnionej;

c) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Punkcie Przedszkolnym najpóźniej do godz. 8.00 danego dnia, informacje należy złożyć telefonicznie

d) Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej

odebrać dziecko (np. spożycie alkoholu ) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.

e) rodzice i nauczyciel prowadzący Punkt Przedszkolny zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju;

f) przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu.

3. Ponadto rodzice mają obowiązek:

a) przyprowadzić dziecko zdrowe, czyste i estetycznie ubrane

b) wyposażyć dziecko w kapcie na zmianę w woreczku, bieliznę, ubranie na zmianę, chusteczki do nosa, szczoteczkę i pastę do mycia zębów wraz z kubkiem oraz strój gimnastyczny w woreczku.

c) Wszystkie rzeczy wchodzące w skład wyposażenia dziecka powinny być oznaczone imieniem i nazwiskiem dziecka.

 

ROZDZIAŁ VII

ORGANIZACJA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

 

§ 15

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Punktu Przedszkolnego jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności.
 2. Liczba dzieci w oddziale wynosi maksymalnie 25.
 3. Dzienny czas pracy Przedszkola ustala organ prowadzący .
 4. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie przyjętego programu wychowania przedszkolnego.
 5. Godzina  zajęć nauczania, wychowania i opieki w Punkcie Przedszkolnym trwa 60 minut.
 6. Czas trwania zajęć prowadzonych w Punkcie Przedszkolnym, w tym zajęć religii, zabaw logopedycznych, sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym dostosowuje się do możliwości rozwojowych dzieci:
 1. z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 – 20 minut;
 2. z dziećmi w wieku 5- 6 lat –  30 minut.
 1. Do realizacji zadań statutowych Punkt Przedszkolny posiada:
 1. 4 sale zabaw;
 2. użytkowe poddasze;
 3. ogród przedszkolny.
 1. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w Punkcie Przedszkolnym określają odrębne przepisy.
 2. Dodatkowe informacje o organizacji pracy Punktu Przedszkolnego umieszczone są w ramowym rozkładzie dnia każdego oddziału na dany rok szkolny.
 3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele ustalają dla swojego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 4. Rozkład dnia oddziału uwzględnia:
 1. propozycje czasowe między formami proponowanymi przez nauczyciela, swobodną zabawą dziecka;
 2. potrzebę odpoczynku w zależności od wieku dziecka;
 3. potrzebę codziennego przebywania na powietrzu w zależności od pogody;
 4. godziny posiłków
 1. Świadczenia udzielane w przedszkolu w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach,  realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie, w godzinach 8.00 - 13.00, na zasadach określonych w regulaminie Punktu Przedszkolnego.

 

§ 16

 1. Punkt Przedszkolny funkcjonuje przez cały rok z wyłączeniem weekendów, przerw świątecznych oraz dni ustawowo wolnych od pracy, chyba, że organ nadzorujący postanowi inaczej.

 

§ 17

Punkt Przedszkolny prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z przepisami prawnymi.

 

§ 18

 1. Żywienie dzieci w Punkcie Przedszkolnym przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie organizowane jest przez firmę gastronomiczną zewnętrzną na podstawie umowy o świadczenie usług gastronomiczna zawartej pomiędzy Rodzicem Dziecka uczęszczającym do Punktu Przedszkolnego a firmą.
 2. Firma gastronomiczna świadczy usługi zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług Gastronomicznych, z którym Rodzic Dziecka został zapoznany przy podpisywaniu umowy.
 3. Ponieważ żywienie dzieci w Punkcie Przedszkolnym jest zapewnione przez firmą zewnętrzną, która zgodnie z umową zapewnia Dzieciom posiłki w postaci śniadania, dwudaniowego obiadu oraz podwieczorka, a także dostosowuje posiłki dla Dzieci z alergią, które posiadają zaświadczenie lekarskie wraz z zaleceniami żywieniowymi, w Punkcie Przedszkolnym obowiązuje zakaz przynoszenia wyżywienia przez Dzieci i ich Rodziców. Ponadto Punkt Przedszkolny nie jest w stanie zapewnić odpowiednich warunków związanych z przygotowaniem, przechowywaniem i odgrzewaniem pożywienia przynoszonego przez Dzieci i ich rodziców.
 4. W kwestii dożywiania dzieci w Punkcie Przedszkolnym, Rodzice powinni kontaktować się z firmą gastronomiczną, z którą zawarli umowę.

 

ROZDZIAŁ VIII

ZASADY REKRUTACJI

 

§ 19

1. Przyjmowanie dzieci do Punktu Przedszkolnego regulują odrębne przepisy.

2. Grupa przedszkolna nie może przekraczać liczby 25-ciorga dzieci.

3. Rodzice dzieci przyjętych do punktu zobowiązani są do podpisania umowy, zapoznania się z regulaminem i dokumentacją placówki.

 

ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 20

Regulamin obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności Punktu

Przedszkolnego – dzieci, nauczycieli, rodziców.

 

§ 21

Regulamin jest udostępniany każdemu zainteresowanemu rodzicowi przez nauczyciela i wywieszony w pomieszczeniu Punktu Przedszkolnego oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce Punkt Przedszkolny. 

 

 

ADRES PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO:

Punkt Przedszkolny

przy PSP w Mierzynie

ul. Welecka 30

72-006 Mierzyn

tel. 571-425-646

 

ADRES SZKOŁY:

 

Publiczna Szkoła Podstawowa            

im. Przyjaciół Dzieci

ul. Kolorowa 27

72-006 Mierzyn

tel. 91-483-13-40

      91-444-06-70

      91-444-06-69

      605-921-536

ADMINISTRATOR STRONY:

ebatka@gazeta.pl

monitoring pozycji