Punkt Przedszkolny przy PSP w Mierzynie

                              ul. Welecka 30 72-006 Mierzynie

                             tel. 571-425-646

Klauzula informacyjna

obowiązująca w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie ul. Kolorowa 27 w związku z treścią Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119.1).

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 r. (dalej RODO), informujemy że:

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym jak będą wykorzystywane Państwa dane lub dane osób nad którymi sprawujecie Państwo opiekę jest Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie , ul. Kolorowa 27 
(dalej Szkoła).

Informując poniżej o Państwa danych osobowych, mamy na myśli również dane nieletnich, nad którymi sprawują Państwo opiekę.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który może udzielić Państwu więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: e’mail: inspektor@zeasdobra.pl

3. Jaka jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych ?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych realizowanych przez naszą Szkołę na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. realizacji obowiązku edukacyjnego, zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie Szkoły lub też na podstawie uzyskanej od Państwa zgody.

Podstawą prawną jest np.:

 • ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 • ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
 • ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej,
 • ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
 • ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,
 • ustawa z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 • ustawa z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,

oraz akty wykonawcze do ww. ustaw np.:

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji,
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393),
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.

4. Komu będziemy przekazywać Państwa dane osobowe?

Dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom, które współuczestniczą i wspierają Szkołę w realizacji naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa lub uzyskanej od Państwa zgody. Mogą to być osoby fizyczne, osoby prawne lub ich organy np. urzędy centralne, kuratorium oświaty, organy gminy Dobra, inne szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, podmioty świadczące opiekę zdrowotną, policja, sąd, Rzecznik Praw Dziecka itp.

5. Czy muszą nam Państwo podać dane osobowe?

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania niektórych kategorii danych niezbędnych do realizacji naszych obowiązków (np. imion, nazwiska, adresu zamieszkania, nr PESEL). Podanie niektórych danych jest dobrowolne (np. zgody na rozpowszechnianie wizerunku), ale w niektórych przypadkach niezbędne np. do zawarcia umowy (np. umowy o pracę).

6. Jak długo Szkoła może przetwarzać dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z ustawowo wymaganego okresu utrzymania danych, przez okres niezbędny do realizacji zawartych umów, okres postępowań wyjaśniających i sporów np. sądowych itp., w innym przypadku po ustaniu celu przetwarzania.

7. Jakie Państwo mają uprawnienia w zakresie przetwarzania swoich danych osobowych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z RODO, tj.:

 • Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych,
 • W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Jeśli wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych Szkoła przeanalizuje czy podstawy do dalszego ich przetwarzania po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

9. Informujemy, że Państwa dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani procesie profilowania.

 

 

 

 

ADRES PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO:

Punkt Przedszkolny

przy PSP w Mierzynie

ul. Welecka 30

72-006 Mierzyn

tel. 571-425-646

 

ADRES SZKOŁY:

 

Publiczna Szkoła Podstawowa            

im. Przyjaciół Dzieci

ul. Kolorowa 27

72-006 Mierzyn

tel. 91-483-13-40

      91-444-06-70

      91-444-06-69

      605-921-536

ADMINISTRATOR STRONY:

ebatka@gazeta.pl

monitoring pozycji